Katsu
Katsu

 

CHICKEN BREAST

16.95

PORK

16.95

PORK (KATSU DON)

17.95